Apel o solidarną pomoc

Apel o solidarną pomoc
W imieniu ukraińskiej społeczności w Polsce apelujemy o to, by w obliczu agresji Rosji na Ukrainę i spowodowanego tą agresją kryzysu humanitarnego, wsparcie i pomoc okazywać solidarnie wszystkim osobom uciekającym przed wojną, bez względu na ich pochodzenie narodowe i etniczne.
Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Polsce codziennie szukają schronienia dziesiątki tysięcy osób. Zmuszeni do porzucenia swoich domów, spotykają się z wieloma trudnościami, spowodowanymi długą drogą, przepełnionymi pociągami, wielogodzinnymi kolejkami na przejściach granicznych. Wśród nich są nie tylko obywatele Ukrainy, lecz również przedstawiciele innych krajów, w tym w szczególności państw Afryki i Azji.
Jak wynika z obserwacji naszych wolontariuszy oraz z doniesień medialnych, osoby innej narodowości spotykają się na granicy z gorszym traktowaniem i dyskryminacją. Utrudnia im się wsiadanie do autobusów i pociągów, bywają wypychani z kolejek. Również dla osób deklarujących pomoc w zapewnieniu transportu i noclegu, obecność osób narodowości innej niż ukraińska nierzadko stanowi zaskoczenie, i niestety nie zawsze pomoc oferowana jest im równie chętnie. Tymczasem są to osoby, które dotąd w Ukrainie uczyły się, mieszkały i pracowały, a teraz, podobnie jak ukraińscy obywatele, uciekają przed wojną i szukają bezpieczeństwa.
W Polsce, zarówno na poziomie społeczeństwa jak i państwa, widać ogromną mobilizację i samoorganizację na rzecz przybywających z Ukrainy. Wprowadzono dla nich wiele ułatwień– m.in. dostęp do bezpłatnych usług transportowych czy medycznych. Brak świadomości faktu, że wśród osób szukających schronienia są też osoby bez obywatelstwa ukraińskiego, sprawia, że są one pomijane w dostępie do tych niezwykle potrzebnych ułatwień.
Apelujemy o to, by nasze wsparcie okazywać solidarnie wszystkim osobom, które tego potrzebują. Stanowczo potępiamy wszelkie formy dyskryminacji, a także agresji i przemocy wobec uchodźców.
Związek Ukraińców w Polsce
Fundacja “Nasz Wybór”

Tłumaczenie na język angielski [Benjamin Cope]:
In the name of the Ukrainian community in Poland, in the light of the Russian attack on Ukraine and the humanitarian crisis provoked by this aggression, we appeal for support and help to be shown to all people escaping from war, regardless of their national and ethnic backgrounds.
From the first day of the Russian invasion of Ukraine, tens of thousands of people daily have been seeking shelter in Poland. These people have been abruptly forced to leave their homes and have faced many difficulties in undertaking a long and dangerous trip on overcrowded trains and queuing for many hours at border crossings. In their number are not only citizens of Ukraine, but also of other countries, in particular from Africa and Asia.
The observations of our volunteers and media reports indicate that people of other nationalities are treated less favourably and encounter discrimination at the border. They face difficulties in boarding busses and trains, and are pushed out of queues. Also, for people offering help with transport and accommodation, the appearance of people of nationalities other than Ukrainian is frequently a shock, and unfortunately help is not always offered equally willingly. Nonetheless, these are people who up until this point have been living, working or studying in Ukraine and who now – like all other inhabitants of Ukraine – are fleeing from war and looking for safety.
In Poland, in both social and political terms, we have witnessed enormous mobilisation and self-organisation on behalf of people arriving from Ukraine. Many significant innovations have been introduced to help them: for example, free transport or medical services. A lack of awareness of the fact that amongst those seeking help are also people who are not Ukrainian citizens means that people greatly in need of assistance are denied access to it.
We appeal for our solidarity to be shown equally to all those who need it. We strongly condemn all forms of discrimination or violence against refugees.
The Union of Ukrainans in Poland
The Foundation “Our Choice”