Fundacja „Nasz Wybór” poszukuje osoby ze znajomością języka ukraińskiego chętną do podjęcia pracy jako konsultant/-ka pierwszej linii punktu konsultacyjnego w Ukraińskim Domu w Warszawie

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poradnictwo i wspieranie integracji uchodźców i imigrantów ze społeczeństwem polskim.

Zakres obowiązków:
dyżury w Ukraińskim Domu w Warszawie oraz praca w terenie (średnio 15-20 godzin tygodniowo),
poradnictwo stacjonarne i zdalne (mail, telefon) oraz wsparcie środowiskowe,
wspieranie kontaktu cudzoziemców z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp.

Wymagania obowiązkowe:
dobra znajomości języka polskiego,
bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego,
znajomość przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy oraz znajomość problemów życia codziennego cudzoziemców w Polsce,
wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
znajomość innych języków obcych, szczególnie angielskiego,
własne doświadczenia migracyjne,
doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.

Praca od września 2019 r.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2019 r. na adres: [email protected], w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Konsultant/-ka pierwszej linii punktu konsultacyjnego dla migrantów w Ukraińskim Domu w Warszawie z językiem ukraińskim”.

Prosimy o załączenie do CV i PODPISANIE następującej klauzuli:

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku oraz innych informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych) realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację „Nasz Wybór” z siedzibą w Warszawie ul. Zamenhofa 1.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Ze względu na ograniczone zasoby nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie oferty.
Wybrana grupa osób zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja „Nasz Wybór” z siedzibą w Warszawie ul. Zamenhofa 1.
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacji możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od upływu terminu składania dokumentów.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.