EMPOWERING MIGRANT YOUTH: MODELS OF INTEGRATION AND PREVENTION OF EXCLUSION – 2011/2013

W projekcie wzięło udział pięć krajów: Finlandia, Austria, Francja, Czechy i Polska. Koordynatorami projektu były przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w każdym z uczestniczących krajów.

Uczestnikami projektu były także organizacje pozarządowe, które pracują z młodzieżą migrancką oraz lokalne władze. Polskę w tym projekcie reprezentowała Fundacja „Nasz Wybór” oraz Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, instytucjonalnym partnerem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a koordynatorem – biuro IOM w Warszawie.

Celem projektu było wypracowanie uniwersalnego modelu działania młodzieżowej organizacji imigranckiej, w oparciu o badania przeprowadzone w organizacjach imigranckich działających w krajach-uczestnikach projektu oraz zebranie wszystkich zgromadzonych informacji na internetowej platformie szkoleniowej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych osób.

Ponadto, działania i efekty projektu prezentowane były na ogólnokrajowych sympozjach, szkoleniach zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji działających na rzecz migrantów oraz na ogólnoeuropejskim seminarium podsumowującym projekt.

Więcej informacji o projekcie.

Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej oraz budżetów partnerów instytucjonalnych krajów uczestniczących w projekcie.