Frequently asked Q&A questions

Najważniejsze informacje w jednym miejscu

Edukacja

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Rejestracja do przedszkola rozpoczyna się w marcu. Ogólna informacja i regulamin dotyczący zapisania dziecka do przedszkola oraz harmonogram rejestracji znajduje się na internetowej stronie Biura Edukacji Miasta. W Warszawie od 31 sierpnia pojawia się informacja o wolnych miejscach w przedszkolach. Dodatkowo można zwracać się bezpośrednio do przedszkola z pytaniem o wolne miejsca w wybranej placówce.

Informacja na temat dostępnych miejsc w przedszkolach w Warszawie:
https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Co zrobić, jeżeli dziecko nie jest zaszczepione i przez to nie chcą przyjąć go do szkoły?

Dzieci, które przyjechały do Polski w związku z wojną w Ukrainie, powinny być szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych z wykorzystaniem szczepionek, które wydawane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Obowiązkowe szczepionki są bezpłatne. Należy je realizować zgodnie z indywidualnym kalendarzem szczepień w porozumieniu z lekarzem pediatrą. Dzieci, które przebywają w Polsce ponad 3 miesiące od daty przekroczenia granicy, są zobowiązane do otrzymania profilaktycznych szczepień lub powinny mieć potwierdzenie szczepień ze swojego kraju, odpowiednio do Programu Szczepień Ochronnych obowiązujących w 2022 r. w Polsce.
W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie dziecka nie posiadają niezbędnej dokumentacji na temat szczepień, dziecko należy uznać za niezaszczepione.

Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać tu:
https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

Co zrobić, jeżeli odmówiono przyjęcia dziecka do szkoły?

Przede wszystkim należy zwrócić się do szkoły w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do tej placówki. Dyrektor placówki podejmuje decyzję o przyjęciu Państwa dziecka. Jeżeli w wybranej szkole nie ma już miejsc, należy zwrócić się do urzędu gminy lub miasta zgodnie z miejscem zamieszkania i dowiedzieć się więcej o szkołach, które posiadają wolne miejsca. Informacji na ten temat udzieli Państwu koordynator dzielnicowy lub pracownik infolinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: +48 22 100 13 00.

Lista koordynatorów w Warszawie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

Co robić, jeżeli dziecko nie ma żadnych dokumentów dotyczących edukacji?

Podstawą rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego jest złożenie wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły, skierowanego do dyrektora odpowiedniej placówki edukacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają naukę dziecka w szkole w Ukrainie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia takich dokumentów, można napisać oświadczenie z podaniem klasy (poziomu edukacji), w której dziecko się uczyło. Następnie, na podstawie w/w oświadczenia i rozmowy rekrutacyjnej dyrektor podejmie decyzję, do której klasy należy zapisać dziecko.

Czy można uczyć się jednocześnie w polskiej i ukraińskiej szkole?

Ani polskie prawo, ani ukraińskie nie zabrania uczenia się w dwóch szkołach jednocześnie, jeżeli nie szkodzi to rozwojowi dziecka. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ukraińskim prawem nie można uczyć się jednocześnie w dwóch ukraińskich szkołach (przepis Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 367 z 2018 r.). W takiej sytuacji dziecko powinno wybrać szkołę zgodnie z jego miejscem zamieszkania.

Opieka zdrowotna

Czy na podstawie PESEL UKR mogę bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce?

Numer PESEL ze statusem UKR daje prawo obywatelowi Ukrainy do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. W celu skorzystania z pomocy medycznej należy zadzwonić na ogólny numer infolinii NFZ 800 190 590 lub zwrócić się do najbliższego oddziału NFZ w miejscu Państwa zamieszkania.

Jeżeli posiadam numer PESEL ze statusem UKR, to czy mogę korzystać bezpłatnie z usług stomatologicznych?

Usługi stomatologiczne dla osób z Ukrainy mających numer PESEL UKR mogą być bezpłatne tylko w sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pilnej pomocy dentystycznej. Natomiast planowane wizyty i leczenie stomatologiczne są odpłatne.

Czy można wykupić leki w Polsce na podstawie ukraińskiej recepty?

Tak, można. Zgodnie z przepisami apteki w Polsce mają obowiązek realizacji recept wystawionych poza granicami Unii Europejskiej, jeżeli te spełniają określone warunki. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021 r. określone są dane, które powinny znaleźć się na recepcie wystawionej w innym państwie niż wchodzące w skład Unii Europejskiej. Innymi słowy, na ukraińskiej recepcie muszą być następujące dane: imię lub imiona pacjenta; adres pacjenta; międzynarodowa (powszechnie stosowana) nazwa lub nazwa handlowa i postać leku; moc leku; ilość leku; data wystawienia recepty; dane osoby wystawiającej receptę w formie pieczęci lub nadruku i jej własnoręczny podpis.

Pobyt stały / czasowy

Czy można przekroczyć granicę na podstawie ukraińskiego paszportu wewnętrznego?

Taka możliwość istnieje. Należy jednak zwrócić uwagę, że w razie braku paszportu zagranicznego, decyzję o wpuszczeniu obywatela Ukrainy do Polski będzie podejmował wyłącznie Komendant Straży Granicznej RP. Jednocześnie Państwowa Służba Graniczna Ukrainy przypomina, że dla Ukraińców dostępna jest możliwość wyrobienia zagranicznego paszportu zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Czy 17-letnie dziecko może samo przekroczyć granicę?

Tak, zgodnie z art. 313 kodeksu cywilnego Ukrainy, osoba, która ukończyła 16 rok życia ma prawo do samodzielnego wyjazdu z Ukrainy.

Czy w celu przekroczenia granicy wszyscy obywatele Ukrainy mogą korzystać z aplikacji mObywatel?

Nie, nie wszyscy. Aplikacja mObywatel jest dostępna tylko dla tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. i mają wyrobiony numer PESEL UKR.

Czy można złożyć dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały, jeżeli osoba z Ukrainy przyjechała do Polski po 24 lutego 2022 r.?

Tak, istnieje taka możliwość. Warto pamiętać, że w celu pozytywnego rozpatrzenia sprawy o udzielenia zezwolenia na pobyt stały należy przygotować odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na ten temat jest dostępne na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly#:~:text=Wniosek%20o%20udzielenie%20zezwolenia%20na,w%20celu%20wydania%20karty%20pobytu

Czy mogę wyrobić Kartę Polaka na terytorium Polski?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obywatele Ukrainy mogą otrzymać Kartę Polaka na terytorium Polski. Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim. Lista niezbędnych dokumentów jest dostępna na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

link
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/karta-polaka

Czy można złożyć dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli osoba z Ukrainy przyjechała do Polski po 24 lutego 2022 r.?

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. będą mogli złożyć dokumenty na zezwolenie na pobyt dopiero po upływie 9 miesięcy od daty przekroczenia przez nich granicy.

Pesel

Czy wyrobienie numeru PESEL jest tożsame ze statusem uchodźcy?

Nie, numer PESEL ze statusem UKR oznacza udzielenie osobie tymczasowego schronienia na terytorium Polski. W celu otrzymania statusu uchodźcy należy przejść inną, bardziej skomplikowaną procedurę.

Czy można zrzec się numeru PESEL?

Numer PESEL co do zasady wyrabia się raz na zawsze. Istnieje jednak możliwość anulowania statusu UKR. Jednocześnie warto wspomnieć, że obywatel Ukrainy automatycznie traci status UKR, jeżeli wyjedzie z terytorium Polski na dłużej niż 30 dni.

Jeżeli paszport został wymieniony, to czy trzeba zmienić numer PESEL?

Jeżeli wymieniony został paszport, nie trzeba zmieniać numeru PESEL. Raz nadany numer PESEL pozostaje bez zmian w ciągu całego życia.

Praca

Czy wszyscy obywatele Ukrainy mogą pracować bez pozwolenia na pracę?

Zgodnie z obowiązującym prawem bez dodatkowych pozwoleń mogą podejmować pracę wszyscy obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski. Nie zależy to od daty wjazdu do Polski czy nadanego numeru PESEL.

Więcej informacji na temat pracy znajdziesz na stronie:
https://warszawa.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Jakich formalności musi dopełnić pracodawca, by moja praca była legalna?

Przede wszystkim, pracodawca musi zgłosić zatrudnienie pracownika do Urzędu Pracy w ciągu 14 dni od podpisania z nim umowy. Obowiązkiem pracodawcy jest również zgłoszenie pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od podpisania umowy oraz regularne odprowadzanie składek do ZUS.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat

pracy w Polsce.
Працевлhttps://www.youtube.com/watch?v=UnSvvG73khk&list=PLXsgYMnIqife0BcFj6kH-rVrvqj3qj73D&index=13аштування іноземця в П…

Czy podejmując pracę na okres próbny, można nie podpisać umowy?

Nie, jakakolwiek praca (nawet na okres próbny) bez umowy uważana jest za pracę nielegalną. Podstawą do podjęcia pracy na okres próbny lub praktyk musi być umowa między pracodawcą i pracownikiem. W Polsce najpopularniejszymi formami zatrudnienia są: umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Jeżeli pracownik podejmuje pracę na okres próbny, to powinien podpisać umowę o pracę na okres próbny lub umowę zlecenia na czas oznaczony.

Więcej informacji o zasadach zatrudnienia znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce/-zasadypodejmowania-pracy-w-polsce/-formy-zatrudnienia/134976,-formy-zatrudnienia.html

Edukacja

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Rejestracja do przedszkola rozpoczyna się w marcu. Ogólna informacja i regulamin dotyczący zapisania dziecka do przedszkola oraz harmonogram rejestracji znajduje się na internetowej stronie Biura Edukacji Miasta. W Warszawie od 31 sierpnia pojawia się informacja o wolnych miejscach w przedszkolach. Dodatkowo można zwracać się bezpośrednio do przedszkola z pytaniem o wolne miejsca w wybranej placówce.

Informacja na temat dostępnych miejsc w przedszkolach w Warszawie:
https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Co zrobić, jeżeli dziecko nie jest zaszczepione i przez to nie chcą przyjąć go do szkoły?

Dzieci, które przyjechały do Polski w związku z wojną w Ukrainie, powinny być szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych z wykorzystaniem szczepionek, które wydawane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Obowiązkowe szczepionki są bezpłatne. Należy je realizować zgodnie z indywidualnym kalendarzem szczepień w porozumieniu z lekarzem pediatrą. Dzieci, które przebywają w Polsce ponad 3 miesiące od daty przekroczenia granicy, są zobowiązane do otrzymania profilaktycznych szczepień lub powinny mieć potwierdzenie szczepień ze swojego kraju, odpowiednio do Programu Szczepień Ochronnych obowiązujących w 2022 r. w Polsce.
W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie dziecka nie posiadają niezbędnej dokumentacji na temat szczepień, dziecko należy uznać za niezaszczepione.

Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać tu:
https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

Co zrobić, jeżeli odmówiono przyjęcia dziecka do szkoły?

Przede wszystkim należy zwrócić się do szkoły w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do tej placówki. Dyrektor placówki podejmuje decyzję o przyjęciu Państwa dziecka. Jeżeli w wybranej szkole nie ma już miejsc, należy zwrócić się do urzędu gminy lub miasta zgodnie z miejscem zamieszkania i dowiedzieć się więcej o szkołach, które posiadają wolne miejsca. Informacji na ten temat udzieli Państwu koordynator dzielnicowy lub pracownik infolinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: +48 22 100 13 00.

Lista koordynatorów w Warszawie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

Co robić, jeżeli dziecko nie ma żadnych dokumentów dotyczących edukacji?

Podstawą rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego jest złożenie wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły, skierowanego do dyrektora odpowiedniej placówki edukacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają naukę dziecka w szkole w Ukrainie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia takich dokumentów, można napisać oświadczenie z podaniem klasy (poziomu edukacji), w której dziecko się uczyło. Następnie, na podstawie w/w oświadczenia i rozmowy rekrutacyjnej dyrektor podejmie decyzję, do której klasy należy zapisać dziecko.

Czy można uczyć się jednocześnie w polskiej i ukraińskiej szkole?

Ani polskie prawo, ani ukraińskie nie zabrania uczenia się w dwóch szkołach jednocześnie, jeżeli nie szkodzi to rozwojowi dziecka. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ukraińskim prawem nie można uczyć się jednocześnie w dwóch ukraińskich szkołach (przepis Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 367 z 2018 r.). W takiej sytuacji dziecko powinno wybrać szkołę zgodnie z jego miejscem zamieszkania.

Opieka zdrowotna

Czy na podstawie PESEL UKR mogę bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce?

Numer PESEL ze statusem UKR daje prawo obywatelowi Ukrainy do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. W celu skorzystania z pomocy medycznej należy zadzwonić na ogólny numer infolinii NFZ 800 190 590 lub zwrócić się do najbliższego oddziału NFZ w miejscu Państwa zamieszkania.

Jeżeli posiadam numer PESEL ze statusem UKR, to czy mogę korzystać bezpłatnie z usług stomatologicznych?

Usługi stomatologiczne dla osób z Ukrainy mających numer PESEL UKR mogą być bezpłatne tylko w sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pilnej pomocy dentystycznej. Natomiast planowane wizyty i leczenie stomatologiczne są odpłatne.

Czy można wykupić leki w Polsce na podstawie ukraińskiej recepty?

Tak, można. Zgodnie z przepisami apteki w Polsce mają obowiązek realizacji recept wystawionych poza granicami Unii Europejskiej, jeżeli te spełniają określone warunki. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021 r. określone są dane, które powinny znaleźć się na recepcie wystawionej w innym państwie niż wchodzące w skład Unii Europejskiej. Innymi słowy, na ukraińskiej recepcie muszą być następujące dane: imię lub imiona pacjenta; adres pacjenta; międzynarodowa (powszechnie stosowana) nazwa lub nazwa handlowa i postać leku; moc leku; ilość leku; data wystawienia recepty; dane osoby wystawiającej receptę w formie pieczęci lub nadruku i jej własnoręczny podpis.

Pobyt stały / czasowy

Czy można przekroczyć granicę na podstawie ukraińskiego paszportu wewnętrznego?

Taka możliwość istnieje. Należy jednak zwrócić uwagę, że w razie braku paszportu zagranicznego, decyzję o wpuszczeniu obywatela Ukrainy do Polski będzie podejmował wyłącznie Komendant Straży Granicznej RP. Jednocześnie Państwowa Służba Graniczna Ukrainy przypomina, że dla Ukraińców dostępna jest możliwość wyrobienia zagranicznego paszportu zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Czy 17-letnie dziecko może samo przekroczyć granicę?

Tak, zgodnie z art. 313 kodeksu cywilnego Ukrainy, osoba, która ukończyła 16 rok życia ma prawo do samodzielnego wyjazdu z Ukrainy.

Czy w celu przekroczenia granicy wszyscy obywatele Ukrainy mogą korzystać z aplikacji mObywatel?

Nie, nie wszyscy. Aplikacja mObywatel jest dostępna tylko dla tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. i mają wyrobiony numer PESEL UKR.

Czy można złożyć dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały, jeżeli osoba z Ukrainy przyjechała do Polski po 24 lutego 2022 r.?

Tak, istnieje taka możliwość. Warto pamiętać, że w celu pozytywnego rozpatrzenia sprawy o udzielenia zezwolenia na pobyt stały należy przygotować odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na ten temat jest dostępne na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly#:~:text=Wniosek%20o%20udzielenie%20zezwolenia%20na,w%20celu%20wydania%20karty%20pobytu

Czy mogę wyrobić Kartę Polaka na terytorium Polski?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obywatele Ukrainy mogą otrzymać Kartę Polaka na terytorium Polski. Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim. Lista niezbędnych dokumentów jest dostępna na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

link
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/karta-polaka

Czy można złożyć dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli osoba z Ukrainy przyjechała do Polski po 24 lutego 2022 r.?

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. będą mogli złożyć dokumenty na zezwolenie na pobyt dopiero po upływie 9 miesięcy od daty przekroczenia przez nich granicy.

Pesel

Czy wyrobienie numeru PESEL jest tożsame ze statusem uchodźcy?

Nie, numer PESEL ze statusem UKR oznacza udzielenie osobie tymczasowego schronienia na terytorium Polski. W celu otrzymania statusu uchodźcy należy przejść inną, bardziej skomplikowaną procedurę.

Czy można zrzec się numeru PESEL?

Numer PESEL co do zasady wyrabia się raz na zawsze. Istnieje jednak możliwość anulowania statusu UKR. Jednocześnie warto wspomnieć, że obywatel Ukrainy automatycznie traci status UKR, jeżeli wyjedzie z terytorium Polski na dłużej niż 30 dni.

Jeżeli paszport został wymieniony, to czy trzeba zmienić numer PESEL?

Jeżeli wymieniony został paszport, nie trzeba zmieniać numeru PESEL. Raz nadany numer PESEL pozostaje bez zmian w ciągu całego życia.

Praca

Czy wszyscy obywatele Ukrainy mogą pracować bez pozwolenia na pracę?

Zgodnie z obowiązującym prawem bez dodatkowych pozwoleń mogą podejmować pracę wszyscy obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski. Nie zależy to od daty wjazdu do Polski czy nadanego numeru PESEL.

Więcej informacji na temat pracy znajdziesz na stronie:
https://warszawa.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Jakich formalności musi dopełnić pracodawca, by moja praca była legalna?

Przede wszystkim, pracodawca musi zgłosić zatrudnienie pracownika do Urzędu Pracy w ciągu 14 dni od podpisania z nim umowy. Obowiązkiem pracodawcy jest również zgłoszenie pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od podpisania umowy oraz regularne odprowadzanie składek do ZUS.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat

pracy w Polsce.
Працевлhttps://www.youtube.com/watch?v=UnSvvG73khk&list=PLXsgYMnIqife0BcFj6kH-rVrvqj3qj73D&index=13аштування іноземця в П…

Czy podejmując pracę na okres próbny, można nie podpisać umowy?

Nie, jakakolwiek praca (nawet na okres próbny) bez umowy uważana jest za pracę nielegalną. Podstawą do podjęcia pracy na okres próbny lub praktyk musi być umowa między pracodawcą i pracownikiem. W Polsce najpopularniejszymi formami zatrudnienia są: umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Jeżeli pracownik podejmuje pracę na okres próbny, to powinien podpisać umowę o pracę na okres próbny lub umowę zlecenia na czas oznaczony.

Więcej informacji o zasadach zatrudnienia znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce/-zasadypodejmowania-pracy-w-polsce/-formy-zatrudnienia/134976,-formy-zatrudnienia.html