Найчастіші питання Q&A

Найважливіша інформація в одному місці

Edukacja

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Rejestracja do przedszkola rozpoczyna się w marcu. Ogólna informacja i regulamin dotyczący zapisania dziecka do przedszkola oraz harmonogram rejestracji znajduje się na internetowej stronie Biura Edukacji Miasta. W Warszawie od 31 sierpnia pojawia się informacja o wolnych miejscach w przedszkolach. Dodatkowo można zwracać się bezpośrednio do przedszkola z pytaniem o wolne miejsca w wybranej placówce.

Informacja na temat dostępnych miejsc w przedszkolach w Warszawie:
https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Co zrobić, jeżeli dziecko nie jest zaszczepione i przez to nie chcą przyjąć go do szkoły?

Dzieci, które przyjechały do Polski w związku z wojną w Ukrainie, powinny być szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych z wykorzystaniem szczepionek, które wydawane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Obowiązkowe szczepionki są bezpłatne. Należy je realizować zgodnie z indywidualnym kalendarzem szczepień w porozumieniu z lekarzem pediatrą. Dzieci, które przebywają w Polsce ponad 3 miesiące od daty przekroczenia granicy, są zobowiązane do otrzymania profilaktycznych szczepień lub powinny mieć potwierdzenie szczepień ze swojego kraju, odpowiednio do Programu Szczepień Ochronnych obowiązujących w 2022 r. w Polsce.
W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie dziecka nie posiadają niezbędnej dokumentacji na temat szczepień, dziecko należy uznać za niezaszczepione.

Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać tu:
https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

Co zrobić, jeżeli odmówiono przyjęcia dziecka do szkoły?

Przede wszystkim należy zwrócić się do szkoły w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do tej placówki. Dyrektor placówki podejmuje decyzję o przyjęciu Państwa dziecka. Jeżeli w wybranej szkole nie ma już miejsc, należy zwrócić się do urzędu gminy lub miasta zgodnie z miejscem zamieszkania i dowiedzieć się więcej o szkołach, które posiadają wolne miejsca. Informacji na ten temat udzieli Państwu koordynator dzielnicowy lub pracownik infolinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: +48 22 100 13 00.

Lista koordynatorów w Warszawie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

Co robić, jeżeli dziecko nie ma żadnych dokumentów dotyczących edukacji?

Podstawą rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego jest złożenie wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły, skierowanego do dyrektora odpowiedniej placówki edukacyjnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają naukę dziecka w szkole w Ukrainie. Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia takich dokumentów, można napisać oświadczenie z podaniem klasy (poziomu edukacji), w której dziecko się uczyło. Następnie, na podstawie w/w oświadczenia i rozmowy rekrutacyjnej dyrektor podejmie decyzję, do której klasy należy zapisać dziecko.

Czy można uczyć się jednocześnie w polskiej i ukraińskiej szkole?

Ani polskie prawo, ani ukraińskie nie zabrania uczenia się w dwóch szkołach jednocześnie, jeżeli nie szkodzi to rozwojowi dziecka. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ukraińskim prawem nie można uczyć się jednocześnie w dwóch ukraińskich szkołach (przepis Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 367 z 2018 r.). W takiej sytuacji dziecko powinno wybrać szkołę zgodnie z jego miejscem zamieszkania.

Opieka zdrowotna

Czy na podstawie PESEL UKR mogę bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce?

Numer PESEL ze statusem UKR daje prawo obywatelowi Ukrainy do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. W celu skorzystania z pomocy medycznej należy zadzwonić na ogólny numer infolinii NFZ 800 190 590 lub zwrócić się do najbliższego oddziału NFZ w miejscu Państwa zamieszkania.

Jeżeli posiadam numer PESEL ze statusem UKR, to czy mogę korzystać bezpłatnie z usług stomatologicznych?

Usługi stomatologiczne dla osób z Ukrainy mających numer PESEL UKR mogą być bezpłatne tylko w sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pilnej pomocy dentystycznej. Natomiast planowane wizyty i leczenie stomatologiczne są odpłatne.

Czy można wykupić leki w Polsce na podstawie ukraińskiej recepty?

Tak, można. Zgodnie z przepisami apteki w Polsce mają obowiązek realizacji recept wystawionych poza granicami Unii Europejskiej, jeżeli te spełniają określone warunki. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021 r. określone są dane, które powinny znaleźć się na recepcie wystawionej w innym państwie niż wchodzące w skład Unii Europejskiej. Innymi słowy, na ukraińskiej recepcie muszą być następujące dane: imię lub imiona pacjenta; adres pacjenta; międzynarodowa (powszechnie stosowana) nazwa lub nazwa handlowa i postać leku; moc leku; ilość leku; data wystawienia recepty; dane osoby wystawiającej receptę w formie pieczęci lub nadruku i jej własnoręczny podpis.

Pobyt stały / czasowy

Czy można przekroczyć granicę na podstawie ukraińskiego paszportu wewnętrznego?

Taka możliwość istnieje. Należy jednak zwrócić uwagę, że w razie braku paszportu zagranicznego, decyzję o wpuszczeniu obywatela Ukrainy do Polski będzie podejmował wyłącznie Komendant Straży Granicznej RP. Jednocześnie Państwowa Służba Graniczna Ukrainy przypomina, że dla Ukraińców dostępna jest możliwość wyrobienia zagranicznego paszportu zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Czy 17-letnie dziecko może samo przekroczyć granicę?

Tak, zgodnie z art. 313 kodeksu cywilnego Ukrainy, osoba, która ukończyła 16 rok życia ma prawo do samodzielnego wyjazdu z Ukrainy.

Czy w celu przekroczenia granicy wszyscy obywatele Ukrainy mogą korzystać z aplikacji mObywatel?

Nie, nie wszyscy. Aplikacja mObywatel jest dostępna tylko dla tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. i mają wyrobiony numer PESEL UKR.

Czy można złożyć dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały, jeżeli osoba z Ukrainy przyjechała do Polski po 24 lutego 2022 r.?

Tak, istnieje taka możliwość. Warto pamiętać, że w celu pozytywnego rozpatrzenia sprawy o udzielenia zezwolenia na pobyt stały należy przygotować odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na ten temat jest dostępne na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly#:~:text=Wniosek%20o%20udzielenie%20zezwolenia%20na,w%20celu%20wydania%20karty%20pobytu

Czy mogę wyrobić Kartę Polaka na terytorium Polski?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym obywatele Ukrainy mogą otrzymać Kartę Polaka na terytorium Polski. Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim. Lista niezbędnych dokumentów jest dostępna na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

link
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/karta-polaka

Czy można złożyć dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli osoba z Ukrainy przyjechała do Polski po 24 lutego 2022 r.?

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. będą mogli złożyć dokumenty na zezwolenie na pobyt dopiero po upływie 9 miesięcy od daty przekroczenia przez nich granicy.

Pesel

Czy wyrobienie numeru PESEL jest tożsame ze statusem uchodźcy?

Nie, numer PESEL ze statusem UKR oznacza udzielenie osobie tymczasowego schronienia na terytorium Polski. W celu otrzymania statusu uchodźcy należy przejść inną, bardziej skomplikowaną procedurę.

Czy można zrzec się numeru PESEL?

Numer PESEL co do zasady wyrabia się raz na zawsze. Istnieje jednak możliwość anulowania statusu UKR. Jednocześnie warto wspomnieć, że obywatel Ukrainy automatycznie traci status UKR, jeżeli wyjedzie z terytorium Polski na dłużej niż 30 dni.

Jeżeli paszport został wymieniony, to czy trzeba zmienić numer PESEL?

Jeżeli wymieniony został paszport, nie trzeba zmieniać numeru PESEL. Raz nadany numer PESEL pozostaje bez zmian w ciągu całego życia.

Praca

Czy wszyscy obywatele Ukrainy mogą pracować bez pozwolenia na pracę?

Zgodnie z obowiązującym prawem bez dodatkowych pozwoleń mogą podejmować pracę wszyscy obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski. Nie zależy to od daty wjazdu do Polski czy nadanego numeru PESEL.

Więcej informacji na temat pracy znajdziesz na stronie:
https://warszawa.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Jakich formalności musi dopełnić pracodawca, by moja praca była legalna?

Przede wszystkim, pracodawca musi zgłosić zatrudnienie pracownika do Urzędu Pracy w ciągu 14 dni od podpisania z nim umowy. Obowiązkiem pracodawcy jest również zgłoszenie pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od podpisania umowy oraz regularne odprowadzanie składek do ZUS.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat

pracy w Polsce.
Працевлhttps://www.youtube.com/watch?v=UnSvvG73khk&list=PLXsgYMnIqife0BcFj6kH-rVrvqj3qj73D&index=13аштування іноземця в П…

Czy podejmując pracę na okres próbny, można nie podpisać umowy?

Nie, jakakolwiek praca (nawet na okres próbny) bez umowy uważana jest za pracę nielegalną. Podstawą do podjęcia pracy na okres próbny lub praktyk musi być umowa między pracodawcą i pracownikiem. W Polsce najpopularniejszymi formami zatrudnienia są: umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Jeżeli pracownik podejmuje pracę na okres próbny, to powinien podpisać umowę o pracę na okres próbny lub umowę zlecenia na czas oznaczony.

Więcej informacji o zasadach zatrudnienia znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce/-zasadypodejmowania-pracy-w-polsce/-formy-zatrudnienia/134976,-formy-zatrudnienia.html

Освіта

Що робити, якщо дитина не щеплена і через це її не приймають до школи?

Діти, які перебувають у Польщі у зв’язку з війною в Україні, мають бути щеплені згідно з чинною Програмою профілактичних щеплень з використанням вакцин, які надає Державна санітарна інспекція. Обов’язкові вакцини безкоштовні.

Щеплення слід проводити згідно з індивідуальним графіком щеплень, який складає лікар.

Діти, які перебувають у Польщі понад 3 місяці з дати перетину кордону, зобов’язані пройти профілактичні щеплення або мати підтвердження вакцинації у своїй країні відповідно до чинної польської Програми профілактичних щеплень на 2022 рік. За відсутності медичної документації про щеплення, дитину слід вважати невакцинованою.

Детальна інформація про вакцинацію доступна за посиланням:
https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2022-2/

Що робити, якщо дитину не приймають до школи?

Насамперед, необхідно зв’язатися зі школою в районі вашого місця проживання та подати заявку на вступ до цієї школи. Рішення буде приймати директор школи. Якщо у вибраній школі немає місць, необхідно зв’язатися з адміністрацією гміни або району міста, де ви проживаєте, та дізнатися про школи, в яких є вільні місця. Цю інформацію надає координатор відповідно району вашого проживання. Можна теж зателефонувати на інфолінію Міністерства освіти Польщі:
+48 22 100 13 00.

Список координаторів у Варшаві:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy

Що робити, якщо дитина не має жодних документів про освіту?

Підставою для зарахування дитини до школи є заява на ім’я директора про зарахування. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують відвідування дитиною школи в Україні. У разі, якщо немає можливості надати ці документи, можна написати заяву, де необхідно зазначити клас (рівень освіти), у якому навчалася дитина. Після цього, директор на підставі заяви та розмови з дитиною визначить клас, у якому вона буде навчатися.

Чи можна навчатися одночасно у польській і українській школі?

Ні чинне українське, ні польське законодавство не забороняє навчатися у двох школах одночасно, якщо це не впливає негативно на розвиток дитини. Проте слід звернути увагу на те, що відповідно до українського законодавства не можна навчатися у двох українських школах одночасно (наказ Міністерства освіти і науки №367 від 2018 року). У такій ситуації дитина повинна обрати школу відповідно до місця проживання.

Охорона здоров’я

Чи номер PESEL UKR дає право безкоштовно користуватися медичними послугами?

Номер Pesel зі статусом UKR дає громадянам України право безкоштовно користуватися державними медичними послугами. Аби скористатися медичною допомогою, можна зателефонувати на номер інфолінії NFZ 800-190-590, або ж звернутися до найближчого відділення NFZ у місці вашого проживання.

Якщо у мене є номер Pesel UKR, то чи будуть для мене безкоштовними стоматологічні послуги?

Стоматологічні послуги для осіб з України, які мають PESEL зі статусом UKR, можуть бути безкоштовні лише у випадку, коли потрібна невідкладна допомога і пацієнт потребує термінового втручання лікаря. Якщо йдеться про планові обстеження та лікування, то послуги стоматологів будуть платними.

Чи можна отримати ліки на підставі українського рецепту?

Так. Згідно з чинним законодавством, польські аптеки зобов’язані реалізувати рецепти з країн, що не входять до ЄС, але з певними обмеженнями. У розпорядженні Міністра охорони здоров’я від. 23.12.2021 перечислені дані, які повинні бути на рецепті з країни, що не входить до ЄС. Український рецепт повинен містити наступні дані: ім’я та прізвище пацієнта, адреса пацієнта, міжнародна (загальноприйнята) або комерційна назва та форма медикаменту, його сила та кількість, дата видання рецепту та дані лікаря, що його виписує, у формі печатки або роздруку плюс підпис від руки.

Постійне/тимчасове перебування

Чи можна скласти документи на отримання дозволу на постійне перебування, якщо в’їзд до Польщі відбувся після 24 лютого 2022 р.?

Так, така можливість існує. Необхідно пам’ятати, що для отримання позитивного рішення у справі про надання дозволу на постійне перебування потрібно мати відповідний пакет документів.

Детальна інформація на дану тему доступна на вебсайті Мазовецького воєводського управління:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly#:~:text=Wniosek%20o%20udzielenie%20zezwolenia%20na,w%20celu%20wydania%20karty%20pobytu

Чи може 17-річна дитина сама перетнути кордон?

Так. Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України особа, яка досягла 16 років, має право на вільний і самостійний виїзд з України.

Чи всі громадяни України можуть користуватися додатком mObywatel для перетину кордону?

Ні, не всі. Користуватися додатком mOywatel можуть лише ті громадяни України, які в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 р. і мають номер PESEL зі статусом UKR.

Чи можна податися на дозвіл на тимчасове перебування, якщо в’їзд до Польщі відбувся після 24 лютого 2022 р.

Подати документи на дозвіл на тимчасове перебування, особи, які в‘їхали після 24 лютого 2022 р., матимуть можливість лише після 9 місяців від дати в‘їзду на територію Польщі.

Детальна інформація на дану тему доступна на вебсайті Мазовецького воєводського управління:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly#:~:text=Wniosek%20o%20udzielenie%20zezwolenia%20na,w%20celu%20wydania%20karty%20pobytu

Чи можна зробити карту поляка на території Польщі?

Від серпня 2022 р. громадяни України можуть отримати карту поляка на території Польщі. Усі необхідні документи складаються у Воєводському управлінні.

Зі списком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/karta-polaka

Чи можна перетнути кордон з внутрішнім українським паспортом?

Така можливість існує. Слід звернути увагу на те, що у разі відсутності закордонного паспорта, рішення про перетин кордону буде приймати виключно комендант польської прикордонної служби.

У свою чергу Державна Прикордонна служба України нагадує, що для українців доступна можливість виготовлення закордонного паспорта як в Україні, так і в Польщі.

Песель

Чи номер PESEL це те ж саме, що статус біженця?

Ні, номер PESEL із позначкою UKR свідчить про надання особі тимчасового захисту на території Польщі. Отримання статусу біженця відбувається за іншою більш складною процедурою.

Чи можна відмовитися від номера PESEL?

Номер PESEL надається назавжди. Проте, існує можливість анулювати статус UKR, або ж він автоматично втрачається після 30 днів перебування особи поза межами Польщі.

Якщо змінився паспорт, то чи треба змінювати номер PESEL?

Якщо змінився паспорт, то не потрібно змінювати номер PESEL. Наданий номер залишається незмінним протягом усього життя.

Робота

Чи всі громадяни України можуть працювати без дозволу на роботу?

Відповідного до чинного законодавства право працювати без спеціальних дозволів мають всі громадяни України, які легально перебувають на території Польщі. Це не залежить від дати в’їзду чи наданого номеру Pesel.

Детальна інформація на тему роботи доступна на вебсайті:
https://warszawa.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Що повинен зробити роботодавець, щоб моя робота вважалася легальною?

Передусім роботодавець повинен зголосити факт працевлаштування громадянина України до Управління праці протягом 14 днів від дня підписання договору з ним.
В обов’язки роботодавця також входить реєстрація працівника в ZUS протягом 7 днів від дати підписання договору та регулярне відраховування внесків до ZUS.

Рекомедуємо матеріал на тему працевлаштування в Польщі.

Працевлhttps://www.youtube.com/watch?v=UnSvvG73khk&list=PLXsgYMnIqife0BcFj6kH-rVrvqj3qj73D&index=13аштування іноземця в П…

Чи можна не оформлювати договір на пробний період виконання праці?

Ні, будь-яка робота без договору (навіть на пробний період) буде вважатися нелегальною. Пробний період чи стажування повинно відбуватися на підставі підписаного між роботодавцем та працівником договору. Це може бути трудовий договір на пробний період, договір доручення або договір про твір. Якщо працівник розпочинає роботу на пробний період, він повинен підписати трудовий договір на пробний період або договір доручення на визначений час.

Детальна інформація про правила працевлаштування доступна на вебсайті Державної інспекції праці:
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce/-zasadypodejmowania-pracy-w-polsce/-formy-zatrudnienia/134976,-formy-zatrudnienia.html