MIGRANCKIE CENTRUM WSPARCIA UKR

Projekt Migranckie Centrum Wsparcia realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, społecznemu i zawodowemu imigrantów. Zakłada wsparcie informacyjno-poradnicze, psychologiczne, szkoleniowe oraz budowanie sieci wsparcia wśród samych imigrantów.

Wszystkie działania są bezpłatne

W ramach projektu oferujemy:

 

Punkt Konsultacyjny dla migrantów 

wtorki, czwartki 10:00 – 18:00

Ukraiński Dom w Warszawie (ul. Zamenhofa 1)

Punkt Konsultacyjny obsługuje migrantów bez wcześniejszych zapisów. Konsultantkami są imigrantki,  które biegle władają kilkoma językami, są dobrze wyszkolone, mają aktualną wiedzę i kilkuletnie doświadczenie w pracy. Udzielają porad z zakresu:

  • legalizacji pobytu i pracy
  • obowiązków podatkowych
  • służby zdrowia i obowiązkowych ubezpieczeń
  • edukacji i szkolnictwa
  • jak znaleźć pracę i mieszkanie
  • jak uzyskać obywatelstwo polskie
  • oraz innych problemów życia codziennego w Polsce

A także:

  • sprawdzają komplet dokumentów pod kątem konkretnego zezwolenia
  • pomagają w wypełnianiu wniosków
  • pomagają w różnych sytuacjach kryzysowych

 

Ogólnopolska Infolinia dla migrantów

+48 727 805 764

poniedziałki, środy, piątki 10:00 – 15:00

wtorki, czwartki 10:00 – 18:00

Równolegle do Punktu Konsultacyjnego działa Infolinia dla Migrantów oferująca wsparcie osobom, które nie mogą przyjść do nas osobiście.

 

INDYWIDUALNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

czwartki 15:00 – 18:00

obowiązują zapisy tel.: +48 727 805 764 lub e-mail: [email protected]

Porady będą prowadzone przez psycholożkę-migrantkę w języku ukraińskim oraz w razie potrzeby w rosyjskim lub polskim.

Będzie to podstawowe poradnictwo psychologiczne, pomoc w sytuacjach przeciążenia stresem związanym z migracją oraz stresem akulturacyjnym, wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami związanymi z życiem rodzinnym i zawodowym. Wsparcie w trudnych stanach emocjonalnych oraz budowaniu motywacji.

Osoby wymagające dodatkowego wsparcia będą kierowane do odpowiednich specjalistów.

Często cudzoziemcy nie są gotowi otwarcie mówić o swoich problemach, zwłaszcza adaptacyjnych czy trudnościach rodzinnych oraz niespełnionych nadziejach. Kluczową barierą w szukaniu pomocy jest niewystarczająca znajomość języka polskiego lub nieumiejętność wyrażenia swoich problemów w języku obcym. Dlatego oferujemy profesjonalne wsparcie w języku ojczystym większości naszych beneficjentów.

 

Klub wzajemnego wsparcia „Przyjaciele”

czwartki 19:00 – 20:00 

obowiązują zapisy

Klub jest formą psychologicznej pomocy grupowej. Jest prowadzony przez psychologa-migranta z Ukrainy. Spotkania koncentrują się na wsparciu cudzoziemców w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami i budowaniu motywacji. Psycholog będzie diagnozował, czy któraś z osób potrzebuje pomocy indywidualnej lub dodatkowego wsparcia specjalistycznego.


Spotkania informacyjne dla cudzoziemców

Planujemy 15 spotkań informacyjnych, które odbywać się będą średnio raz w miesiącu. Na razie w trybie online, ale jak tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli spotkania odbywać się będą w Ukraińskim Domu w Warszawie i będą transmitowane na żywo na portalu Facebook i YouTube.

Migranci zwracają się do Punktu Konsultacyjnego ze stałymi pytaniami dotyczącymi ich funkcjonowania w Polsce. Nasze doświadczenie pokazuje, że skutecznym narzędziem grupowego wsparcia i odpowiedzi na często zadawane pytania są spotkania informacyjne.

W trakcie tych spotkań cudzoziemcy uzyskują informacje o swoich prawach i obowiązkach w Polsce, otrzymują narzędzia do samodzielnego rozwiązywania kwestii dotyczących legalizacji pobytu i pracy, ubezpieczenia, edukacji, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, funkcjonowania na rynku pracy.

Prowadzący, obok wskazania jak dany problem rozwiązać, będą również wyjaśniali jak i gdzie szukać informacji, do jakich instytucji czy organizacji należy się zwrócić, jakie publikacje mogą być pomocne. Prowadzącymi spotkania będą nasi konsultanci oraz eksperci współpracujący z nami.

Spotkania odbywać się będą w języku ukraińskim lub polskim, jeśli zaproszony ekspert nie będzie znał języka ukraińskiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18.02.2021 o 18.00, więcej szczegółów: “Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce”


Program mentoringowy dla mentorów kulturowych

Będą to szkolenia dla migranckich liderów społecznych, którzy będą chcieli zostać mentorami kulturowymi i pomagać migrantom nieznającym języka polskiego w załatwianiu spraw urzędowych oraz wspierać ich w trudnych życiowych sytuacjach. Będzie to sieć wsparcia dla migrantów oparta na zasadach partnerskich.

Cykle szkoleń dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników będą obejmować wiedzę z zakresu polskiego prawa migracyjnego i uchodźczego, pozyskiwania funduszy, pracy z osobami z innych kultur, prowadzenia organizacji społecznej, budowania partnerstw lokalnych czy współpracy z samorządem. Szczególnie będziemy zachęcać kobiety do angażowania się na rzecz wspierania innych kobiet.

O naborze na szkolenia będziemy informować.