PROJEKT: “W STRONĘ SILNIEJSZEJ TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE MIGRACJI ZAROBKOWEJ POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ OCHRONĄ PRAW PRACOWNIKÓW (STRONGLAB).” UKR

Na rynkach pracy w krajach V4 (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry) obserwuje się istotny wzrost migracji zarobkowej z Ukrainy, a także z innych europejskich krajów.
Jeśli mobilność pracownicza dotyczy ponadpaństwowych aspektów, odpowiednie instytucje (inspekcje pracy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe) pracują zazwyczaj na poziomie państwowym. Organizacje pozarządowe prowadzące badania lub wspierające migranckich pracowników zwracają uwagę na częste wypadki naruszania praw pracowniczych w kontekście ponadpaństwowym.

Termin realizacji projektu: Luty 2017 – Lipiec 2018

O Projekcie:

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy inspekcjami pracy, organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami, które wspierają pracowników migranckich w celu wzmocnienia ochrony ich praw pracowniczych oraz dotrzymania standardów pracy.

Działania projektowe zakładają analizę wzorów migracji zarobkowej oraz naruszania praw pracowniczych pracowników migranckich w czterech krajach Wyszehradzkich, zwracając uwagę na Ukrainę jako kraj wysyłający migrantów. Raporty mają na celu zapełnić luki odnośnie do aktualnej informacji o naruszaniu praw pracowniczych oraz potencjalnych konsekwencjach. Raporty również wyświetlą niejednoznaczną rolę pośredniczych praktyk w rekrutacji, które często prowadzą do eksploatacji pracowników migranckich.

Na poziomie państwowym projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy inspekcjami pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi pracowników migranckich. W Ukrainie przewidujemy włączanie nowych instytucji do wspierania pracowników migranckich. Na poziomie międzynarodowym projekt ma na celu utworzenie forum dla wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, oraz wspólnych działań.

Projekt jest finansowany przez International Visegrad Fund oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królewstwa Niderlandów.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum organizacji: Multicultural Centre Prague (lider projektu), Fundacja „Nasz Wybór” (Polska), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (Slowacja), AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi (Węgry) oraz Charytatywna Fundacja „Zaporuka” (Ukraina).