Fundacja „Nasz Wybór”

Fundacja „Nasz Wybór” została założona 2009 roku przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską. Z czasem Fundacja rozszerzyła grupę odbiorców swoich działań na obywateli innych krajów.

Początki działalności

W 2004 roku w Warszawie zorganizowała się grupa przyjaciół – Ukraińców i Polaków – którzy wspierali „pomarańczową rewolucję”. W tym czasie nie tylko na Ukrainie, ale także na całym świecie Ukraińcy zaczęli się jednoczyć i działać na rzecz tworzenia otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Wspierani przez Polaków aktywni Ukraińcy z Warszawy również podjęli podobną aktywność. Przez pięć lat Inicjatywa Obywatelska „Nasz Wybór – Ukraina” uczestniczyła w różnych projektach, między innymi była współzałożycielem Centrum Powitania w Warszawie, które wspierało migrantów z różnych grup etnicznych, obojga płci i w różnym wieku, udzielając im pomocy prawnej czy organizując imprezy kulturalne i edukacyjne. Fundacja „Nasz Wybór” została oficjalnie zarejestrowana w 2009 roku.

Nasz misja

Głównym celem Fundacji „Nasz Wybór” jest pomoc w integrowaniu ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą oraz upowszechnianie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Większość działań jest skierowana do migrantów z Ukrainy w Polsce, fundacja jednak regularnie włącza się w inicjatywy i projekty dotyczące innych grup obcokrajowców przebywających w Polsce.

Działania

Fundacja prowadzi aktywną działalność informacyjną, wydając gazetę „Nasz Wybór” dla Ukraińców przebywających w Polsce i prowadząc portal naszwybir.pl. Organizuje również cykliczne spotkania z czytelnikami, na których poruszane są tematy ważne dla Ukraińców w Polsce lub pojawiają się ciekawi ludzie, np. sławni ukraińscy pisarze.

Fundacja bardzo często bierze udział różnorakich wydarzeniach kulturalnych, jak np. Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie, oraz inicjuje spotkania eksperckie, które mają na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce. Warto podkreślić, że wszystkie działania Fundacji „Nasz Wybór” skupiają się na pomocy w codziennym życiu obcokrajowców w Polsce i dotarciu do nich z potrzebną informacją oraz wsparciem.

Fundacja prowadzi także badania socjologiczne. We współpracy z fundacją Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz zrealizowała projekt „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne”, którego głównymi celami były dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów z dyplomem studiów wyższych, zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych ukierunkowanych na zapewnienie migrantom-absolwentom polskich uczelni realnych możliwości dostępu do polskiego rynku pracy, oraz ujawnienie przeszkód utrudniających integrację imigrantów na rynku pracy, zwłaszcza tych związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.

Od maja 2014 roku Fundacja „Nasz Wybór” realizuje bardzo ciekawy i cieszący się dużym powodzeniem projekt: Klub Ukraińskich Kobiet. Ma on za zadanie pomóc ukraińskim kobietom w średnim wieku, które przyjeżdżają do pracy w Polsce, w integrowaniu się w nowym kraju i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości. Klub zbiera się regularnie co niedzielę, każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi lub problemowi. Czasem są to warsztaty rękodzieła lub kulinarne, czasem – spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, dzięki którym członkinie (coraz częściej są nimi także młode Ukrainki) zyskują przydatną wiedzę. Ostatnio zaczęła również działać akademia menedżerów, w ramach której członkinie prowadzą warsztaty dla innych kobiet.

Fundacja „Nasz Wybór” od początku swojego działania poświęca dużo uwagi najmłodszym migrantom, prowadząc dla nich warsztaty artystyczne i wydając książki. Kolejną inicjatywą fundacji jest weekendowy klub dla dzieci „Rękawiczka”, służący integracji dzieci i rodziców oraz zapoznawaniu ich z ukraińską kulturą i językiem ukraińskim w ramach ciekawych i kreatywnych zajęć.

Fundacja „Nasz Wybór” w listopadzie 2014 roku otworzyła w Warszawie Ukraiński Dom – miejsce, gdzie cudzoziemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, czują się jak w domu. Początkowo Ukraiński Dom powstał, aby ułatwić integrację i wsparcie dla społeczności Ukraińskiej w Warszawie, jednak w chwili obecnej otwarty jest dla wszystkich cudzoziemców i oferuje przestrzeń do działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty. Dom Ukraiński znajduje się przy ul. Zamenhofa 1, na Muranowie, blisko stacji metra Ratusz Arsenał. Odbywają się tu liczne spotkania, wydarzenia kulturalne i wystawy. Działa punkt udzielający porad prawnych oraz prowadzone są kursy języka polskiego. Swoją siedzibę mają tutaj Klub Ukraińskich Kobiet oraz Klub Dziecięcy „Rękawiczka”,

Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi również działalność charytatywną, występując jako inicjator lub współorganizator licznych zbiórek na potrzeby wojska ukraińskiego czy uchodźców z Ukrainy. Np. akcja „Opatrunek za torbę”, w ramach której organizatorzy sprzedają ekologiczne torebki z wyszywanką ukraińską, a pozyskane środki przekazują na leki dla ukraińskich żołnierzy. Fundacja „Nasz Wybór” współorganizuje także projekt „Pomagaj Ukrainie”.

Od początku istnienia fundacja jest zaangażowana w działalność na rzecz wsparcia Ukrainy, szczególnie w jej dążeniach do integracji z Unią Europejską.

Plany na przyszłość

Fundacja „Nasz Wybór” stworzyła Ukraiński Dom –  miejsce, w którym może przeprowadzić wiele działań i spotkań. Fundacja zamierza inwestować w jego rozwój, aby uczynić go sercem ukraińskiej społeczności w Warszawie. Chcemy bieżące projekty i rozszerzyć działalność informacyjną. Naszym priorytetem jest oczywiście pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Działalność Fundacji „Nasz Wybór” można śledzić na stronie internetowej naszwybir.pl i w serwisie Facebook.

Statut Fundacji dostępny jest tutaj.