Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Kilka tygodni temu na stronach rządowych został opublikowany “projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw”*. Projekt był przyjęty przez ekspertów dość entuzjastycznie, jednak po dokładnym zapoznaniu się z nim i konsultacjami z prawnikami wspierającymi naszą Fundację, pojawiły się wątpliwości i zastrzeżenia co do niektórych nowelizacji.

Zapisy budzące największy niepokój:

1. Wszyscy cudzoziemcy będą musieli mieć podpis elektroniczny lub profil zaufany, inaczej nie będą mogli złożyć wniosku na pobyt czasowy – projekt zakłada składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych elektronicznie – przez system MOS z użyciem podpisu elektronicznego i wyłączeniem zasady pisemności – tj. art. 63 kpa. (projektowany art. 106c ust. 3)

2. Brak możliwości złożenia wniosku w formie papierowej.

3. Wszyscy pracodawcy cudzoziemców oraz uczelnie wyższe będą musiały mieć podpis elektroniczny lub profil zaufany i podpisać załącznik nr 1 (zaświadczenie z uczelni) dla pracownika lub studenta-cudzoziemca, bo inaczej cudzoziemiec nie będzie w stanie złożyć skutecznie wniosku pobytowego i zachować swój legalny pobyt

4. Ustawa nie przewiduje żadnych ułatwień w uzyskaniu numeru PESEL – osoby przebywające w Polsce w sposób nieudokumentowany czy bez dokumentu podróży mogą mieć znaczne trudności z uzyskaniem profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego i w efekcie – ze złożeniem wniosku.

5. Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie urzędowe poświadczenie odbioru generowane w systemie MOS – brak załącznika nr 1 lub brak podpisania go przez pracodawcę elektronicznie nie będzie już brakiem formalnym do uzupełnienia którego należy wezwać cudzoziemca, tylko w ogóle uniemożliwi skuteczne złożenie wniosku pobytowego

6. Osobiste stawiennictwo w urzędzie i oddanie odcisków palców nadal będzie obowiązkowe

7. Terminy na rozpatrzenie spraw (pobyt czasowy 60 dni) będą biegły od chwili uzupełnienia dokumentów lub bezskutecznego upływu terminu na uzupełnienie dokumentów. Wojewodowie (teraz już legalnie) – nie będą musieli wzywać do uzupełnienia konkretnych brakujących w danej sprawie dokumentów, tylko będą kierowali ogólne wezwania do wszystkich/dowolnych dokumentów potrzebnych w danym postępowaniu.

8. Stampilę w paszporcie zastąpi zaświadczenie generowane w systemie MOS.

9. Pouczenia – nie ma już zastrzeżenia że ma być w języku zrozumiałym – będzie dostępne w systemie MOS.

10. Brak jasności co do możliwości dokonania korekty wniosku oraz zmiany sytuacji faktycznej w toku postępowania.

 

Ułożyła: Ismena Saadi, radca prawny (MS Kancelaria Radcowska)

 

* https://legislacja.gov.pl/projekt/12381805